83616113-AEAB-4B3D-B969-7CAE16092D62

kusuribako, aroma